Regulamin

Regulamin Programu Lojalnościowego
Zasady korzystania z „Karty Stałego Klienta”

I. Wprowadzenie

 1. Program Lojalnościowy „Karty Stałego Klienta” organizowany jest przez Salon Czas Piękna, kod pocztowy: 93-521, ul. Strycharska 24 lok 122.
 2. Program „Karty Stałego Klienta” jest skierowany dla osób korzystających z usług oferowanych w salonie Czas Piękna.
 3. Program Lojalnościowy ma na celu nagradzanie Klientów korzystających z usług Salonie Czas Piękna.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania programu „Karty Stałego Klienta” jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Program Regulaminu obowiązuje od dnia 01.08.2016r.
 5. Karta Stałego Klienta to karta identyfikacyjna, przypisana do Klienta (Uczestnika), która służy jako dowód uczestnictwa w Programie.
 6. Uczestnik Programu to osoba korzystająca z usług Salonu „Czas Piękna”, która przystąpiła do Programu Lojalnościowego na podstawie niniejszego Regulaminu.

 
II. Postanowienia Ogólne

 1. Uczestnik gromadzi punkty na Karcie Stałego Klienta za zakup każdej usługi wykonywanej w Salonie Czas Piękna, a następnie może je wymienić na darmowe lub zniżkowe zabiegi realizowane w Salonie Czas Piękna na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Punkty i prawa związane z programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu.
 3. Punkty zebrane na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę. Prawo do korzystania z Karty i do wymiany punktów przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

III. Uczestnictwo

 1. Do Programu może przystąpić osoba pełnoletnia.
 2. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 3. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną Kartę w Programie.
 4. Aby przystąpić do Programu należy udostępnić dane osobowe do Druku Personalnego Karty Stałego Klienta w sposób  kompletny i zgodny z prawdą oraz korzystać z usług świadczonych w Salonie Czas Piękna.
 5. Wraz z otrzymaniem Karty Klient podpisuje własnoręcznie treść regulaminu. Tekst Regulaminu dostępna jest w Salonie Czas Piękna oraz na stronie internetowej www.czaspiekna.pl

 
IV. Karta

 1. Każdy Uczestnik  przystępujący do Programu otrzymuje Kartę Stałego Klienta.
 2. Każdemu uczestnikowi przysługuje jedna Karta Stałego Klienta.
 3. Karta umożliwia Uczestnikowi gromadzenie punktów przyznawanych za zakup usług świadczonych w Salonie Czas Piękna według zasad opisanych poniżej.
 4. Karta umożliwia Uczestnikowi wymianę zgromadzonych punktów na darmowe lub zniżkowe zabiegi według zasad opisanych poniżej.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Salonu Czas Piękna o utracie Karty.
 6. W przypadku braku powiadomienia Salonu Czas Piękna o utracie lub kradzieży karty, Salon Czas Piękna nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty.
 7. Ważność punktów na Karcie Stałego Klienta jest bezterminowa.

 
V. System przyznawania punktów

 1. Salon Czas Piękna zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi punkty za zakup usług świadczonych Salonie Czas Piękna.
 2. Za każdą wydane 1 zł w Salonie Czas Piękna przyznawany jest 1 punkt.
 3. Za każde skuteczne polecenie Salonu Czas Piękna przyznawane jest 50 punktów
 4. Za każdą pozytywną, opisową opinię na naszym funpage’u na facebooku, systemie versum (system do rezerwacji wizyt) bądź wypełnienie ankiety przyznawane jest 10 punktów.
 5. Punkty są nabijane na Kartę podczas płatności za usługę i wyłącznie po okazaniu Karty Stałego Klienta pracownikowi Salonu Czas Piękna.
 6. W sytuacji, gdy Uczestnik nie posiada przy sobie  Karty Stałego Klienta punkty za daną usługę nie zostaną naliczone.
 7. W przypadku reklamacji usługi punkty przyznane za tą płatność będą anulowane.
 8. Punkty zebrane na koncie Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę ani nie mogą być odstąpione przez Uczestnika osobom trzecim.

VI. Zablokowanie konta

 1. Salon Czas Piękna może zablokować konto Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego regulaminu, podał nieprawdziwe dane osobowe lub podał się za inną osobę.
 2. Salon Czas Piękna może również zablokować konto w przypadku zażądania przez Uczestnika zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
 3. Z chwilą zablokowania konta Uczestnika zebrane na Karcie punkty zostaną unieważnione.
 4. W każdym momencie Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. W tym celu niezbędne jest poinformowanie o tym pracownika Salonu Czas Piękna.

VII. Zakończenie lub zawieszenie Programu

 1. Salon Czas Piękna  zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Salon Czas Piękna poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej www.czaspiekna.pl
 3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane punkty na bezpłatny zabieg pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość. W przeciwnym razie punkty zostaną unieważnione.

 
VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Salon Czas Piękna w celach statystycznych oraz marketingowych przedstawionych w Regulaminie Karty Stałego Klienta. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Uczestnicy Programu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.